CSR報告書を読む会

東洋インキ株式会社様と法政大学経営学部北田ゼミナールの皆様とCSR報告書を読む会をやりました。